مرور برچسب

مجسمه

واژگان یک فرهنگ(۲۴): مجسمه: از پارک های خیابانی تا حراج های بین المللی

هنر مجسمه سازی پیش از انقلاب 1357، در اشکال عمومی آن، اغلب ترکیبی بود از نوعی فیگوراتیسم محض و به شدت سیاسی شده که عممدتا بر ساخت تندیس از خانواده سلطنتی و شاهان قدیم ایران متمرکز بود - فیگوراتیسمی که مضامین خود را از جهره های برجسته هنر و…

واژگان یک فرهنگ (۲۳) مجسمه: از میدان تا سقاخانه

تصویر: بازدید ناصرالدین شاه از اتمام ساخت مجسمه خودش در قورخانه – 1265 / 1887 نام و سنت مجسمه سازی در فرهنگ ایرانی لزوما مکانی از حافظه شمرده نمی شود. هر چند که باید دائما آن را با گروهی بزرگ از هنرها و پهنه های های حرفه ای دیگر از خطاطی…