مرور برچسب

متفكران آمریكا

گفتارهای عمومی (۱۱۸): درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر؛جودیت باتلر

به اطلاع علاقمندان می رساند صد و هجدهمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمت جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر، از جان دیویی تا مایکل سندل” در تاریخ پنجشنبه 20 مرداد ۱۴۰۱ در کانال درس ها، کانال گفتارهای…

گفتارهای عمومی (۱۱۷): درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر؛سوزان سانتاگ

به اطلاع علاقمندان می رساند صد و هفدهمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمت جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر، از جان دیویی تا مایکل سندل” در تاریخ پنجشنبه 13 مرداد ۱۴۰۱ در کانال درس ها، کانال…

گفتارهای عمومی (۱۱۶): درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر؛ نوآم چامسکی

به اطلاع علاقمندان می رساند صد و شانزدهمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمت جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر، از جان دیویی تا مایکل سندل” در تاریخ پنجشنبه 6 مرداد 1401 در کانال درس ها، کانال گفتارهای…

گفتارهای عمومی (۱۱۴): درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر؛ ریچارد رورتی

به اطلاع علاقمندان می رساند صد و چهاردهمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمت جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر، از جان دیویی تا مایکل سندل” در تاریخ پنجشنبه 23 تیر 1401 در کانال درس ها، کانال گفتارهای…

گفتارهای عمومی (۱۱۳): درآمدی بر ده متفکر مدرن آمریکا؛ جان رالز: فیلسوف عدالت

به اطلاع علاقمندان می رساند صد و سیزدهمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمت جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر مدرن آمریکا، از جان دیویی تا مایكل سندل” در تاریخ پنجشنبه 16 تیر ۱۴۰۱ در کانال درس ها، کانال گفتارهای عمومی…