مرور برچسب

مبانی انسان شناسی

گفتگویی درباره «مبانی انسان شناسی»

کتاب هفته – خانه کتاب انسان شناسی زیستی نخستین شاخه از چهار شاخه انسان شناسی است که کمتر شناخته شده، چگونه می توان از انسان شناسی زیستی در حوزه مسائل جنایی و قضایی بهره برد؟ امروزه در سطح کشورهای توسعه یافته «انسان شناسی زیستی» و…