مرور برچسب

ماکس وبر

درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی از کارل مارکس تا اولریش بک

فرهیختگان ارجمند به اطلاع می رساند مجموعه ده قسمتی جدید از سری گفتاری های عمومی دکتر ناصر فکوهی با عنوان "درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی از کارل مارکس تا اولریش بک" از پنجشنبه 21 بهمن 1400 تا پایان فرورین 1401 هر هفته در کانال درس ها و درس…