مرور برچسب

مارکس و انسان شناسی

مارکس و انسان‏ شناسى

اگر از دوره پیش از انقلاب در روسیه و تاریخ تقریبا پنجاه ساله این علم در آن که با انقلاب اکتبر 1917 متوقف شد، بگذریم، انسان‏ شناسى در کشورهاى سوسیالیستى پیشین وضعیتى بسیار نامطلوب داشت و به جز گروهى از تک‏ نگارى‏ ها و مردم‏نگارى‏ها درباره…