مرور برچسب

لینکلن

لینکلن: سال های برده داری و اسطوره های بنیانگزار

فیلم های داستانی تاریخی ، همواره ما را در برابر یک تناقض و مشکل پایه ای قرار می دهند: این پرسش که آیا فیلم به درستی «واقعیت» را بازنمایی کرده است یا نه. اما این پرسش را می توان با پرسش های بسیار دیگری که در فرایند اندیشه سینمایی و همراهی و…