مرور برچسب

لیبرالیسم اقتصادی

اقتدارگرایی با خصوصی سازی از بین نمی رود

علی ورامینی گفت‌وگو روزنامه هم‌میهن با ناصر فکوهی درباره چیستی نولیبرالیسم و نسبتش با وضعیت اقتصادی‌سیاسی ایران اکنون / 12 تیر 1402 از دهــه 70 بـــا تخـریب سیستـمـاتیــک نهادهای حفاظت از مردم مواجه هستیم چندی پیش…

اژدها بیدار می شود

یکی از تزهایی که نولیبرالیسم، سال های سال است بر آن تاکید دارد، پیوستگی میان لیبرالیسم اقتصادی و لیبرالیسم سیاسی است، به گونه ای که تقریبا از نوعی خودکار بودن این رابطه دفاع کرده و بر آن است که با لیبرالی یا کالایی و خصوصی شدن روابط اقتصادی…