مرور برچسب

لوگوسنتریسم و اتوپیا

نظریه انقلاب: لوگوسنتریسم و اتوپیا

پرسش اساسی که در اینجا تلاش می کنیم بدان پاسخ دهیم این است: چرا انقلاب ها، بازنمود اراده ای اتوپیایی ( از eu به معنای «خوب» و topos به معنای « جای» ) هستند ولی عملا و تقریبا همیشه دستکم در امواج نخست خود به موقعیت های دیستوپیایی(از dys به…