مرور برچسب

لوکوربوزیه

پاره های معماری (۴)، لوکوربوزیه: علیه معماران

برگردان ناصر فکوهی لوکوربوزیه شخصیتی است در آن واحد، هم مورد ستایش بسیاری از متخصصان و هم مورد نفرت بسیاری دیگر (پروژه او، بازسازی مرکز پاریس، نوعی هذیان گویی نظری از جنس بدترین کج سلیقگی های ممکن بود و چیزی شبیه به تمایل به یک غارتگری…

در آرزوی شهری انسانی!: گفتگو با ناصر فکوهی

اول: تهران در نیمه دوم دهه 80 توانسته توسعه کالبدی خوبی پیدا کند. با توجه به اقدامات صورت گرفته، آیا این شهر توانسته است عرصه های عمومی برای فعالیت فرهنگی، اجتماعی شهروندانش فراهم آورد؟ همانگونه که گفتید این توسعه کالبدی به صورت محسوسی…