مرور برچسب

لومپنیسم روشنفکرانه

لومپنیسم روشنفکرانه

تصویر(از راست به چپ): لوک فری، برنارهانری لوی و آلن فینکل کرات واژه لومپن از ریشه آلمانی به معنی «ولگرد» و «اوباش»، از خلال ادبیات انقلابی مارکسیسیتی قرن نوزده و عمدتا کتاب معروف مارکس و انگلس «ایدئولوژی آلمانی» (۱۸۴۵) مطرح شد. لومپن‌ها…