مرور برچسب

لورکا

لورکا و فاشیسم

روز 19 اوت 1936، چند هفته پس از کودتایی که در ژوئیة همان سال از مراکش، مستعمرة افریقایی اسپانیا به وسیلة ژنرال فرانکو علیة جمهوری نوبنیاد این کشور آغاز شده بود، فدریکو گارسیا لورکا در برابر جوخة اعدام قرار گرفت و تیرباران شد. مرگ لورکا که…