مرور برچسب

لذت

اندیشه های تصویری(۷): لذت

ناصر فکوهی (طرح: ایرج اسماعیل پور قوچانی) این موقعیت متناقض، بلافاصله احساس گناه، ولو گناهی مرتکب ناشده را در ما زنده می کند. چرا با نوعی جهانشمولی ضد لذت در قالب مجموعه ها و گستره های تابویی سروکار داریم؟ چه چیزی در نفی لذت چنین لذت بخش…