مرور برچسب

لافارگ

ساعت واژگون: تاملی درباره حق سستی و بی حرکتی در شهر مدرن

نشستن، آرام گرفتن و نگریستن بر حرکت آرام بادها، ابرها، سایه ها،  آب هایی که بر پهنه های  خاک روانند، و آدم هایی که  بار یک   زندگی  پرشتاب را بر دوش های خسته خود کشیده اند و حال تصمیم گرفتنه اند این بار را ولو برای چند  لحظه بر زمین…