مرور برچسب

قوم روانپزشکی

مطالعات قومی، پیشنه، موقعیت کنونی و چشم انداز آتی آن در ایران

پیش از هر چیز و به عنوان مقدمه شاید لازم باشد که به ابهامی واژگانی درزمینه مطالعات قومی اشاره کنیم: ما این واژه را در برابر اصطلاح ethnic studies در انگلیسی و études ethniques در فرانسه به کار می بریم. در حالی که گاه واژگان اتنولوژی و اتنو…