مرور برچسب

قومیت ایرانی

تقویت قومیت های ایرانی به مثابه ابزار وحدت ملی: گفتگو با ناصر فکوهی

شفقنا در صد سال اخیر، ایران و نخبگان آن تلاش های متعددی داشته اند تا بازتعریفی برای خود در جهان جدید و بر پایه نظریه دولت ملی (دولت – ملت) پیدا کنند. این تلاش ها البته به صورت گسترده ای تحت تاثیر قدرت های موجود سنتی (بازار و نظام های…