مرور برچسب

قانون‌مداری یا پوپولیسم

قانون‌مداری یا پوپولیسم: مسئله در این است! : گفتگو با ناصر فکوهی

حمید قهوه‌چیان / مرضیه جعفری حقوق و علوم انسانی به‌طور عام، و علوم اجتماعی به طور خاص، رابطه‌ای کلیدی و مهم با یکدیگر دارند. این رابطه اگر به صورتی موفق انجام بگیرد، بسیاری از موضوعات حوزه‌های اجتماعی و قانونی و حقوقی به خوبی در جامعه…