مرور برچسب

فیلم پادشاهی بهشت

پادشاهی بهشت

هادی دوست محمدی (تصویر: شخصیت صلاح الدین ایوبی در فیلم پادشاهی بهشت) انجمن علمی دانشجویی انسان شناسی با همکاری گروه انسان شناسی فرهنگی انجمن جامعه شناسی ایران، روز دوشنبه نوزدهم اسفندماه1387 چهارمین جلسه ی پخش فیلم های سیاسی را در…