مرور برچسب

فیلم های داستانی عامه پسند

کنش و نظریه (۱۶): کالبد «قهرمان»؛

تحول مفهوم بدن در سیرفرهنگی فیلم های داستانی عامه پسند آنچه به صورتی متاخر و در زبانی فاخر به «هنرهای رزمی» شهرت یافته است و در زبان عامیانه ما به آن «کاراته یا رزمی کاری» گفته شده و از همین جا اصطلاح «فیلم های کاراته ای» رایج شده است،…