مرور برچسب

فیلم فرشته ای روی شانه راست من

دوربینی فرشته وار! : نگاهی به فیلم «فرشته ای روی شانه راست من» اثر آزاده بیزار گیتی

«درد، پدیده ای است که ادراک و عاطفه را به یکدیگر در می آمیزد: معنا و ارزش را. آنچه رنج می برد، نه تنها کالبد فرد، بلکه تمام وجود او در تمام معنا و ارزشی است که زندگی اش در بر دارد. درد ِ بیمار، رنجی است که در آغوشش کشیده است، ورطه ای که…