مرور برچسب

فیلم “جوخه” اثر الیور استون

گزارش جلسه نمایش فیلم : جوخه

هادی دوست محمدی سومین جلسه پخش فیلم های سیاسی، روز دوشنبه با همکاری انجمن علمی دانشجویی انسان شناسی و گروه انسان شناسی فرهنگی انجمن جامعه شناسی ایران، روز دوشنبه 9 دی 1387 در تالار ابن خلدون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.…