مرور برچسب

فیلم «بابل»

سقوط از فراز برج : پوزخند خدایان، گنگی آدم ها

یادداشتی بر فیلم «بابل» انسان ها سخن می گویند و سکوت را فراموش می کنند؛ انسان ها حرکت می کنند و سکون را از یاد می برند؛ انسان ها غذا می خورند، نفس می کشند ، گرما را در بدن هایشان حس می کنند و گرسنگی و درد، خفگی و سرما را از یاد می برند.…