مرور برچسب

فناوری

میزگرد ژاپن؛ از فناوری تا فرهنگ

فکوهی، نقی زاده، علاء الدینی یکی از بحث های اساسی ما در انسان شناسی و فرهنگ این بوده که آشنایی ایرانیان و نیز گروه نخبه ی ایرانی عموما نسبت به فرهنگ های غیر ایرانی و حتی نسبت به فرهنگ های ایرانی غیر مرکزی بسیار کم است. البته در این میان…