مرور برچسب

فمنیست

در فضیلت درهم آمیختگی زنانه

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که در سال 2007 به انجام خواهد رسید سوای مباحث سیاسی و کنش ها و واکنش هایی که خاص این حوزه است و بارها از دیدگاه جامعه شناسی و سیاسی آنها را تحلیل کرده ایم، یعنی سوای آنچه بوردیو در یک میدان خاص رقابت میان…