مرور برچسب

فعال سیاسی امریکایی

مرگی برای زندگی: راشل کوری

1979-2003 فعال سیاسی راشل کوری فعال سیاسی امریکایی و عضو جنبش همبستگی بین المللی بود. او در سال 2003 به فلسطین رفت تا در برابر تخریب خانه های فلسطینیان به وسیله بولدوزرهای اسرائیلی با حرکتی صلح آمیز مقاومت کند. راشل در مقابل بلدوزرها…