مرور برچسب

فضا

ایدئولوژی و فضا

مقدمه در تاریخ علوم اجتماعی و انسانی، واژه «ایدئولوژی» را نباید لزوما از ریشه شناسی یوناین آن یعنی از «ایده» به معنی اندیشه و یا «آرمان» و «مثال» (در معنای افلاطونی آن) در نظر گرفت، بلکه باید به تاریخی بسیار نزدیکتر به ما ارجاع داد، یعنی…

فضا به مثابه کالا

در سال های پس از جنگ جهانی دوم، یکی از نخستین اقداماتی که دولت های اروپایی بیرون آمده از جنگ کردند، سرو سامان دادن به مسئله مسکن و زمین های شهری بود. مسئله اساسی در آن بود که در طول جنگ اکثر شهرهای اروپایی تخریب شده بودند و باید بازسازی می…