مرور برچسب

فضا و مکان

کوته‌نوشت‌های ِاجتماعی (۱۹): نظام حسی و مکان هویت

پرسمان ِ یوهانی پالاسما در «چشمان پوست» (1996)، از مهم‌ترین مباحثی است که تاکنون در معماری و شهرسازی ِ مدرن مطرح شده. بر پایه نظرات او می‌توان گفت: اگر بر این باور باشیم که روابط ما با فضای معماری‌/‌ساخته شده، افزون بر بُعد زمان…

در ستایش فرم؟ یا نقدی انسان‌شناختی بر کارکردگرایی ساخت ِ فضا/ زمان

در برابر سه گانه مشهور ویتریوس، یعنی مفید بودن (Utilitas) ، زیبایی (Venustas) و استحکام (Firmitas) که پایه‌های اساسی معماری کلاسیک را در طول چند‌هزاره می‌ساختند و این باور را ترویج می‌کردند که به مثلثی زرین رسیده‌اند، رکن سوم در معماری مدرن…