مرور برچسب

فرهنگ و سازمان اجتماعی

پرسش از فرهنگ(۳۶): چه رابطه ای میان فرایند تصمیم گیری و فرهنگ وجود دارد؟

فرهنگ و سازمان اجتماعی زمانی که صحبت از تصمیم گیری سخن می گوئیم،  چه در سطح یک واحد کوچک اجتماعی (همچون خانواده) باشد و چه در بزرگترین واحدها، نظیر سازمان های بین المللی یا سطوح ملی و کشوری، عموما با یک فرایند مدیریتی سروکار داریم و یا…