مرور برچسب

فرهنگ وارداتی

پرسش از فرهنگ(۳۹): فرهنگ «وارداتی» به چه معنا است؟

فرهنگ «وارداتی» شاید مفید باشد پاسخ به این پرسش را با یک دو گانه در زبان فارسی آغاز کنیم که رابطه ای نامتقارن و حتی مبهم را نشان می دهد: دو گانه «صادراتی / وارداتی» در فارسی کنونی و رایج، عمدتا در حوزه زبان و مفاهیم اقتصادی استفاده دارد:…