مرور برچسب

فرهنگ نامه ها

واژه نامه بوردیو (۱۴): فرهنگ نامه ها

فرهنگ نامه ها «فرهنگ نامه ها ی جامعه شناسی، مردم شناسی، فلسفه و غیره- اغلب زورگویانه هستند به این علت که امکان می دهند در تظاهر به توصیف، در واقع به برخی واژگان مشروعیت بدهند؛ فرهنگ نامه ها که ابزارهایی برای ساخت واقعیتی هستند که مدعی…