مرور برچسب

فرهنگ مردمی

وجدان کاری؛ یک هنجار فرهنگی و فرهنگ مردمی

ناصر فکوهي، مهدي حيدري وجدان کاری، یک هنجار فرهنگی است که به انجام کار مناسب در جامعه، ارزش معنوی مثبت می‌دهد. انگیزه‌های درون آدمی، نقطه آغاز وجدان کاری محسوب می‌شوند اما چگونگی تقویت و نگهداشت این انگیزه‌ها، محرک اصلی مفهوم وجدان کاری…

واژه نامه بوردیو (۳۹): فرهنگ مردمی

فرهنگ مردمی « کیش "فرهنگ مردمی"، اغلب، صرفا نوعی واژگونی کلامی و بی تاثیر و در نتیجه تصنعا انقلابی است، نوعی نژاد پرستی طبقاتی که عملکردهای مردمی را به سطح نوعی بربریت یا ابتذال تقلیل می دهد: برای نمونه، برخی از مراسم تجلیل از زنانگی که…