مرور برچسب

فرهنگ غیرمادی

پرسش از فرهنگ(۱۰): فرهنگ غیر مادی چیست؟

امر نامحسوس در تعاریف کلاسیک فرهنگ، عموما فرهنگ را به بخش«مادی» و «غیر مادی» تقسیم می کنند که البته برای این دو مفهوم واژگان متعددی وجود دارند و این خود گویای نبود اجماع دراین حوزه و بالا رفتن میزان نسبیت در استدلال هایی است که در این…