مرور برچسب

فرهنگ شهروندی

درباره فرهنگ شهروندی: گفتگو با ناصر فکوهی

- مهمترین مولفه های فرهنگ شهروندی را چه می دانید با توجه به این که این واژه به صورت عام تمامی جمعیت یک کشور اعم از ساکنان شهر و روستا را در بر می گیرد وجوه تمایز شهروند ساکن شهر و روستا را غیر از محل سکونت در چه مولفه های ارزیابی می نمایید؟…