مرور برچسب

فرهنگ روستایی

شهر و حاشیه هایش

مقدمه: شهر از قدیمی ترین ایام در جوامع انسانی نمادی از رفاه، فراوانی، ثروت،آزادی، اربابی و شادی در برابر احتیاج، کمبود، ثروت، اسارت، بردگی و اندوه روستاها بوده است. از باستانی ترین دوره ها، هر گاه روستایی آن قدر بزرگ می شد که در آن روابط…

پرسش از فرهنگ (۵۰): آیا فرهنگ روستایی در تقابل با فرهنگ شهری قرار دارد؟

یکی از مقدمات انقلاب صنعتی در اروپا، ورشکستگی روستائیان فقیر و متوسطی بود که به دلیل شدت فقر و برای آنکه صرفا زنده بمانند چاره ای نداشتند که یا سر به جنگل ها بگذارند و در آنها به مثابه شورشیانی در برابر اشرافیت پنهان شوند و زندگی خود را با…