مرور برچسب

فرهنگ تقلید

پرسش از فرهنگ(۳۵): آیا فرهنگ ها باید از یکدیگر تقلید کنند؟

فرهنگ تقلید این پرسش را به صورتی دیگر در یکی از نوشته های پیشین درمورد اصالت فرهنگی به بحث گذاشته بودیم و اینجا به آن بازمی گردیم. نخست باید بگوئیم که نه فقط فرهنگ ها از یکدیگر تقلید می کنند، بلکه اصولا نمی توانند از یکدیگر تقلید نکنند.…