مرور برچسب

فرهنگ بدن

انسان شناسی دندان

روبرتو لیونتی ترجمه ناصر فکوهی توضیح: «فرهنگ بدن» ، کتابی است که انتشارات دانشگاهی فرانسه در سال 2007 به چاپ رسانده است و در آن حدود 240 متخصص در حوزه های انسان شناسی، جامعه شناسی، تاریخ، جغرافی، پزشکی، روانپزشکی، روان شناسی و علوم پایه…