مرور برچسب

فردیت

اراده معطوف به «صاحب اثر شدن»: گفتگو با ناصر فکوهی

زهره روحی پیش از گفتگو در گفتگوی حاضر می‌خواهیم، پدیدة اجتماعیِ تمایل به «صاحب اثر» شدن را بررسی کنیم. پدیده‌ای نسبتاً نوظهور در جامعة ایران که ظاهراً (برغم ضرورت آن)، چندان جدی تلقی نشده است تا به لحاظ جامعه‌شناسی مورد بررسی قرار…