مرور برچسب

فرایند اجتماعی

ندامت ایدئولوژیک به مثابه فرایند اجتماعی

می گویند از برنادر شاو پرسیدند: چرا برخلاف اغلب دوستان دیگرتان در جوانی گرایش های چپ نداشتید؟ و او پاسخ می دهد: برای آن که همیشه از اینکه یک پیرمرد راست گرای خرفت نامیده شوم، متنفر بودم! این مثال بسیار تکراری، گویای واقعیتی عملی است که…