مرور برچسب

فاجعه منا

واکنش مناسب در برابر فاجعه منا

کشته‌شدن بيش از ٤٠٠ نفر از هم‌وطنان ما و رقمي بيش از ٤هزار نفر در فاجعه منا، صرفا يک «مصيبت» متعارف و ناگزير به حساب نمي‌آيد. هرچند مي‌توان اين استدلال را مطرح کرد که مراسم حج با گردهم‌آوردن بيش از سه تا چهار ميليون‌نفر از سراسر جهان،…