مرور برچسب

عملی اخلاقی

پرسش از فرهنگ(۳۳): آیا کاربرد فرهنگ در حوزه تبلیغات، عملی اخلاقی است؟

از ابتدای به وجود آمدن رشته های مختلف علوم اجتماعی و به ویژه جامعه شاسی و انسان شناسی یک بحث اساسی به وجود آمد که خود را به صورت یک پرسش پراهمیت در برابر کنشگران حرفه ای این علوم قرار داد: اینکه علوم اجتماعی باید در خدمت «شناخت» جامعه باشند…