مرور برچسب

علوم اجتماعی در کشور ما

بیماری علوم اجتماعی ما

علوم اجتماعی در کشور ما بیمار است و آسیب شناسی این بیماری باید به دست خود دست اندرکاران آن با به زیر سئوال بردن تاریخ این علوم در طول یک صد سال گذشته انجام بگیرد. اما ابتدا به گزاره نخست بازگردیم و ببینیم چرا از یک «بیماری» در…