مرور برچسب

عدم عقلانیت سیاسی

انتخابات و عدم عقلانیت سیاسی

یکی از ویژگی های اساسی انتخابات در کشور ما در طول سال های پس از انقلاب که دموکراسی جوان ایران رو به شکل گیری است، در آن بوده است که شور و هیجان خاصی در دوران انتخابات ظاهر می شود اما بلافاصله پس از آن و یا اندکی پس از آن فرو می نشیند. به…