مرور برچسب

طبقه متوسط

بررسی جایگاه و خاستگاه «طبقه» متوسط جامعه: گفتگو با ناصر فکوهی

زهره کهندل همه می خواهند خودشان را طبقه متوسط نشان دهند شاید بارها اصطلاح «طبقه متوسط» را شنیده باشید، چه در روابط عادی روزمره و چه در ادبیات سیاستمداران و چه در رسانه های جمعی. اگرچه دایره تکثر آرای کارشناسان علوم اجتماعی در این باره…