مرور برچسب

ضد سرمایه داری

والرشتاین، فراتر از مناسک

به مناسبت سفر والرشتاین به ایران امانوئل والرشتاین بدون شک امروز نه تنها یکی از بزرگترین متفکران جهان به طور عام، بلکه یکی از بزرگترین متفکران رادیکال و به شدت ضد سرمایه داری و ضد نو لیبرالیسم به طور خاص به شمار می آید. شاید اگر خواسته…