مرور برچسب

صنعتی شدن طبقه کارگر

کتابخانه انسان شناسی (۶)

شرایط طبقه کارگر در انگلستان (۱۸۴۵) فردریش انگلس اگر مهم ترین کتاب در تاریخ شکل گیری اندیشه های کمونیستی قرن نوزدهم و ارایه نقشه راه برای تشکیل دولت های «کمونیستی» و در واقع «توتالیتاریستی» قرن بیستم را «مانیفست حزب کمونیست» (۱۸۴۸)…