مرور برچسب

شکلها

اندیشه های تصویری(۱۱): شکل ها

ناصر فکوهی / طرح: ایرج اسماعیل پور قوچانی در ستایش بی معنایی و بی شکلی شکل ها، بازنمودهایی مادیت یافته از فرایند ها و دستگاه های حسی ما هستند که ما به ناچار بر آنها معناگذاری می کنیم. برای ما، پذیرفتنی نیست که با شکل هایی خالی از معنا…