مرور برچسب

شکسپیرخوانی

مسابقه شکسپیر خوانی بنگلادشی ها

در برابر این پرسش که از «چارلز دیکنز چه می دانید؟ » یا شعری از «ویلیام شکسپیر» را از حفظ بخوانید فکر می کنید، یک مهاجر فقیر و کم سواد پاکسانی، بنگلادشی یا هندی که از فشار سرکوب های اجتماعی و سیاسی و ضربات دردناک بیکاری و نومیدی نسبت به…