مرور برچسب

شکست باوری

انسان شناسی آسیب های روزمره (۲۱): شکست باوری

در میان واژگان سیاسی اواخر قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم، زمانی که جنگ های استعماری و امپراطوری ها در اوج خود بودند و جنگ جهانی اول نیز در سال 1914 بزودی با انقلاب روسیه در 1917، پیوند می خورد و حتی در جنگ جهانی دوم و مقدمات آن، یعنی در…