مرور برچسب

شورش شهری در تونس

در خاور میانه چه می گذرد؟

حوادثی که با شورش های شهری در تونس در ژانویه 2011 آغاز شد و به دیکتاتوری بن علی پایان داد، گویی با سرعتی که همواره برای دنیای خود شیفته و وهم آلود دیکتاتورها «شگفت آور» اما از نگاه خونسرد تاریخ و جامعه شناسان بیش از اندازه تکراری می آیند،…