مرور برچسب

شورا

نقش شوراها در روند دموکراتیزه کردن جامعه ایران:گفتگو با ناصر فکوهی

سینا قنبرپور در قضاوتی عمومی نسبت به موقعیت سیاسی و سطوح تصمیم گیری بدون بررسی دقیق علمی، همواره این امکان وجود دارد که داوری نسبت به سطح کلان تر (دولت) به داوری نسبت به سطح خردتر (سطح محلی شورایی) منتقل شود. مشکلات بیشماری که دولت ها در…