مرور برچسب

شهر و ادبیات

شهر و ادبیات در گفتگو با ناصر فکوهی

ندا عابد مارکز همچون بسیاری از نویسندگان و شاعران این قاره دائما در حال سفر از این به آن کشور و از این شهر و به آن شهر در آمریکای لاتین بود. به عبارتی از هویتی قاره ای برخوردار بود که با هویتی تاریخی و متناقض تکمیل می شد: یک هویت گم شده…